Идентификационна система

След въвеждането на новата информационна система на “Топлофикация София”, Вашите потребителски данни се променят така:

Стара фактура
Номер на текущ платец
(Т114824)
става
Нова фактура
Договорна сметка
2200078924
Стара фактура
Номер на текущ абонатен номер
(Т114824)
става
Нова фактура
Номер инсталация
4000197112

При плащане по банков път изпишете един от новите реквизити за основание на превод:

arrows-right Ако искате да заплатите всички задължения по една Договорна сметка
arrows-right Посочете: ”ДС и персоналния номер на договорна сметка” (без интервал)
arrows-right Ако искате да заплатите конкретни задължения за даден имот
arrows-right Посочете номер на инсталация: “И и персоналния номер на инсталация” (без интервал)
arrows-right Ако искате да заплатите конкретни фактури
arrows-right Посочете номерата на фактурите, като се изписва: “Ф и номер на фактурата” (без интервал)

Клиентите, които използват системата за електронни плащания ePay.bg, не е необходимо да променят потребителските си данни. Актуализацията е извършена автоматично по служебен път.

В новата информационна система на “Топлофикация София” съществуват два типа основни данни:

Бизнес данни:
Бизнес партньор
Договорна сметка
Документ за откриване на партида
Технически данни:
Инсталация
Място за потребление
Обект на връзка


Какво означават новите Ви данни в информационната система?

Бизнес партньор
Всяко физическо или юридическо лице, което е клиент на “Топлофикация София” е представено в системата като бизнес партньор със свой уникален номер. Информацията в системата за всеки Бизнес партньор е:

arrows-right Име (Наименование)
arrows-right Адрес - съществуват и се поддържат различни видове адреси:
Aдрес по регистрация
Aдрес за кореспонденция
Адрес на доставка на фактури
Aдрес на топлоснабдените имоти
Домашен адрес
Служебен адрес
arrows-right Телефонен номер, факс и имейл адрес
arrows-right Тип бизнес партньор - битов; стопански и т.н.
arrows-right ЕГН / ЕИК / регистрационен номер по ДДС
arrows-right IBAN
В новата информационна система Договорна сметка е еквивалент на номер платец от старата система. Основната информация за Договорна сметка в системата е:

arrows-right Бизнес партьор, за който е създадена
arrows-right Номер платец от системата
arrows-right Условия и начин на плащане
arrows-right Правила за изчисляване на лихви
arrows-right Имейл адрес за получаване на електронна фактура
arrows-right Адреси, на които се получават хартиени фактури
arrows-right Банкови реквизити при наличие на директен дебит
За всеки топлоснабден имот е създаден т.нар. Документ за откриване на партида. Това е обектът, обединяващ в себе си изброените по-горе основни данни, като информацията за него в системата е:

arrows-right Бизнес партьор
кой е титулярът на партидата(може да бъде собственик или наемател на имота)
arrows-right Договорна сметка
коя договорна сметка на бизнес партньора ще се използва за този договор
arrows-right Място на потребление
кой е топлоснабденият имот и с какъв адрес е
arrows-right Инсталация
кой е абонатния номер на този имот, на каква тарифа е и коя ФДР го обслужва
arrows-right Начална дата на откриване на партидата
arrows-right Крайна дата (при закриване на партидата)
arrows-right Срок на договора
при клиенти с Договорна сметка на стопанска тарифа
Инсталацията е технически обект, който е еквивалент на познатия Ви абонатен номер от старата система. Основната информация за Инсталация в системата е:

arrows-right Място на потребление - за кой недвижим имот се отнася този номер инсталация
arrows-right Документ за откриване на партида
arrows-right Текущ бизнес партньор
arrows-right Абонатен номер от старата система. За всеки абонатен номер от старата система е създаден уникален еквивалентен номер инсталация
arrows-right Тарифа
arrows-right Обслужване ФДР (фирма за дялово разпределение)
arrows-right Метод за отчитане - реален месечен или прогнозен отчет
arrows-right Номер абонатна станция, към който е създаден топлоснабденият имот
arrows-right Начин на отчитане на консумацията на топла вода за имота
arrows-right Предходни данни за консумацията на имота
Мястото на потребление е конкретният недвижим имот, който ползва топлоснабдяване. Може да бъде апартамент, детска градина, магазин и т.н. Всяко място на потребление има свой собствен уникален номер и е свързано с конкретен номер Обект на връзка. Информацията за място на потребление е:

arrows-right Адрес на сградата - посочен конкретен номер Обект на връзка
arrows-right Адрес на имота в сградата - вход, етаж, номер апартамент или номер офис
arrows-right Тип място на потребление - апартамент, офис, ресторант и т.н.
arrows-right Отопляем обем
arrows-right Собственици на имота - наличната информация за лицата, собственици на съответния имот и техният процент собственост
arrows-right При откриване на партида с наемател - наличната информация за договора за наем
arrows-right Потребител - ползвател/собственик на имота
Всяка топлоснабдена сграда е Обект на връзка, имаща свой собствен уникален номер. Основната информация за Обекта на връзка е:

arrows-right Точен адрес на сградата
arrows-right Топлорайон, към който се отнася сградата
arrows-right Топломагистрала, към която е свързана сградатаКакви са предимствата на новата информационна система?

check

Платформата ще даде възможност за надграждане и предоставяне на нови дигитални услуги

check

Извършване на онлайн услуги без необходимост от посещение на клиентски център

check

Разширяване на възможностите за предоставяне на нови услуги

check

По-бързо и ефективно обслужване на потребителите

check

Оптимизиране на процесите и човешките ресурси

check

Интегриране на отделни софтуерни продукти, бази данни и процеси

check

Повишаване на оперативната ефективност и осигуряване на единен източник на информация за различните услугиМоже да заплатите Вашите сметки:

arrows-right Безкасово по следните банкови сметки:
Общинска банка АД
SOMBBGSF/BG48SOMB91301011253302
Юробанк България АД
BPBIBGSF/BG15BPBI79421088447001
ЦКБ АД
CECBBGSF/BG67CECB97901041406400
ПИБ
FINVBGSF/BG57FINV91501017116365
Банка ДСК ЕАД
STSABGSF/BG88STSA93000026741115
Уникредит Булбанк АД
UNCRBGSF/BG58UNCR70001523957684
arrows-right На касите в клиентските центровe на “Топлофикация София”
arrows-right На касите на Български пощи ЕАД
arrows-right На касите на Fast Pay
arrows-right На касите на Easy Pay
arrows-right Чрез системата ePay.bg
arrows-right Чрез банковата услуга Директен дебит