Присъединяване на нови клиенти
към Топлофикация София“ ЕАД


Стопански клиенти

Ако желаете да се присъедините към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предлагаме за Ваше улеснение следната информация.

Процедурата се разделя в пет последователни стъпки:

I. Съгласуване

Независимо от инвестиционните намерения за дадения имот, за да стартира процес по присъединяване, е необходимо да бъдат налични към момента следните документи за имот, получени от „Топлофикация София“ ЕАД: Съгласувана Виза за имота или Становище за указания за изместване на топлопровод и Съгласувана Виза за имота


1. За всеки обект на територията на града, за който има инвестиционни намерения за строителство, е необходимо още преди изготвянето на инвестиционните проекти на сградата, да бъде извършена съгласувателна процедура за наличие на топлопреносни мрежи, като за целта бъде попълнен образец


2. За да започне строителството, всеки инвеститор трябва да съгласува Визата на имота с „Топлофикация София“ ЕАД, като попълва образец


В случаите, когато Визата на имота не е съгласувана от „Топлофикация София“ ЕАД, се подава образец Важно: Преди да започне изграждането на инвестиционните проекти за техническите мрежи, захранващи сградата, те трябва да се съгласуват с „Топлофикация София“ ЕАД, като се попълват следните документи:


чек-икона

Заявление за съгласуване/пресъгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (електро, телефонни и оптични кабели, ВиК, газификация и др.)

и/или


чек-икона

Заявление за съгласуване: вътрешно отоплителна инсталация /ВОИ/ и/или вътрешна инсталация за битово-горещо водоснабдяване /Част ВиК/

Проучване на техническите възможности и условията за присъединяване

За да се присъедините към топлопреносната мрежа на гр. София е необходимо на първо място да подадете:

И да заплатите такса по утвърдена от топлопреносното предприятие тарифа. В заявлението имате възможност да посочите дали желаете топлопреносното предприятие да извърши пълен инженеринг на енергийните обекти и съоръжения ( проучване, проектиране и изграждане) , да извърши единствено изграждане ( строителство на съоръженията и снабдяване с разрешение за ползване) или предпочитате сами да изградите присъединителния топлопровод и АС. Към заявлението следва да попълните и приложите и:

В 14 дневен срок от подаване на заявлението, наши инженери-специалисти ще извършат проучване на условията, ще определят точка на присъединяване и ще ви издадат писмено становище.
Проучване на техническите възможности и условията за присъединяване

В случай, че сте избрали топлопреносното предприятие да извърши пълен инженеринг на енергийните обекти и съоръжения, към становището с условията по присъединяване ще получите и проект на договор за изработване на инвестиционен проект и/или договор за присъединяване към топлопреносната мрежа. Въз основа на сключения договор, топлопреносното предприятие ще изработи инвестиционния проект и ще ви снабди с разрешение за строеж, след което директно ще стартира изпълнението му.

Като към него прилагате всички части на инвестиционния проект в писмен и електронен вид.
Сключване на договор за присъединяване

След като топлопреносното предприятие установи, че проекта съответства на условията, заложени в становището, ви предлага проект на договор за присъединяване. В едноседмичен срок от получаването му имате възможност да възразите по конкретни клаузи в същия като писмено аргументирате възраженията си. Последните ще бъдат взети предвид и ще ви бъде предложен нов проект на договор, който съответства на индивидуалните ви изисквания. Когато сте готов да пристъпите към подписване на договора, подавате:

като към него прилагате необходимите документи заедно с подписаните предварително предоставени проекти.
Изграждане на енергийните обекти и съоръжения

Според чл. 137, ал. 1 ЗЕ при присъединяване на клиенти, ползващи ТЕ за битови нужди присъединителният топлопровод, съоръженията към него и абонатната станция се изграждат от топлопреносното предприятие и са негова собственост.

По изключение след предварително съгласуване, съоръженията може да бъдат изградени и от клиента като впоследствие се изкупуват от експлоатационното дружество. Изграждането стартира след снабдяване с разрешение за строеж и подписване на акт, образец 2а за откриване на строителна площадка.
Откриване на партиди

След завършване на строително-монтажните работи, врязването и изпитването на съоръженията, клиента следва да подаде:

Процесът по прехвърляне собствеността на енергийни обекти започва с:

Подаване на заявление за сключване на договор за покупко-продажба и задължителните документите към него (образец № 1) в обособените центрове за обслужване на клиенти на следните адреси:чек-икона ул. „Ястребец” №23Б - в сградата на управлението на „Топлофикация София” ЕАД;

чек-икона ул. „Сердика“ № 5А - на първи етаж в сградата на НАГ;

Постъпилата документация се разглежда детайлно и при установяването на непълноти и неточности писмено се изискват от клиента по установения ред. Организира се оглед на абонатната станция и трасето на топлопровода, като предварително се уведомява упълномощеното лице за датата и часа на неговото провеждане и изготвя писмено становище. След извършване на огледа на обекта се изготвя констативен протокол. На основание подписаният констативен протокол се изготвя искане до избран лицензиран оценител за изготвяне на оценка на енергийните обекти, към искането задължително се прилагат съответните подробни количествени сметки по част „ТОВК“, „Строително конструктивна“, „Пътна“ и протокола за извършения оглед.


Изготвя се уведомление до заявителя за съответната стойност на обекта (образец № 2). След като се запознае с изготвената оценка заявителят има възможност да депозира съгласие със съответната стойност (образец № 3) или възражение по същата (образец № 4). В случай, че страните не постигнат споразумение за размера на оценката, се подават възражение срещу изготвената оценка, като заявителят е длъжен да посочи външен независим оценител, който да извърши преоценка и да приложи проект на споразумение за избора му. При непостигане на съгласие за определяне на оценител в 60-дневен срок от получаване на покана за това от другата страна, дружеството и/или собственикът на обектите имат право да отправят искане до председателя на КЕВР за определяне на независим оценител. Определеният по този ред независим оценител е задължителен за страните. Разходите по оценката се поделят поравно между страните. Независимият оценител писмено уведомява и внася изготвената оценка за енергийния обект и разходите по нея в „Топлофикация София” ЕАД. Изготвената оценка от независимия оценител е окончателна.


Управителният съвет на „Топлофикация София“ ЕАД на свое оперативно заседание взема решение дали да възложи и при какви условия Изпълнителния директор да сключи договор с нотариална заверка на подписите за прехвърляне собствеността на енергийния обект.

За контакт:

Милена Иванова 

служител информация в отдел “РТПМ и ПНК” 

тел. 02/903-32-10

Ако желаете да се присъедините към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предлагаме за Ваше улеснение следната информация.

Процедурата се разделя в три последователни стъпки:

I. Съгласуване

Независимо от инвестиционните намерения за дадения имот, за да стартира процес по присъединяване, е необходимо да бъдат налични към момента следните документи за имот, получени от „Топлофикация София“ ЕАД: Съгласувана Виза за имота или Становище за указания за изместване на топлопровод и Съгласувана Виза за имота.

1.За всеки обект на територията на града, за който има инвестиционни намерения за строителство, е необходимо още преди изготвянето на инвестиционните проекти на сградата, да бъде извършена съгласувателна процедура за наличие на топлопреносни мрежи, като за целта бъде попълнен образец

2.За да започне строителството, всеки инвеститор трябва да съгласува Визата на имота с „Топлофикация София“ ЕАД, като попълва образец

В случаите, когато Визата на имота не е съгласувана от „Топлофикация София“ ЕАД, се подава документ. Важно: Преди да започне изграждането на инвестиционните проекти за техническите мрежи, захранващи сградата, те трябва да се съгласуват с „Топлофикация София“ ЕАД, като се попълват следните документи:

Заявление за съгласуване/пресъгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (електро, телефонни и оптични кабели, ВиК, газификация и др.)

и/или Заявление за съгласуване вътрешно отоплителна инсталация /ВОИ/ и/или вътрешна инсталация за битово-горещо водоснабдяване /Част ВиК/

При присъединяване на клиент, ползващ топлинна енергия за небитови нужди е необходимо:

чек-икона Да подадете Заявление за проучване на техническите възможности и условията за присъединяване. В 14 дневен срок от   подаването му, ще получите писмено становище

чек-икона Въз основа на издаденото становище следва да изготвите инвестиционен проект и да го внесете за съгласуване в   топлопреносното предприятие.

чек-икона В случай, че проекта съответства на изискванията, заложени в становището – ще Ви бъде предложен проект на договор   за присъединяване.

чек-икона В случай, че проектът на договор за присъединяване Ви удовлетворява, е необходимо да подадете Заявление за   сключване на договор за присъединяване ведно с подписан екземпляр.

чек-икона След това можете да стартирате изграждането на енергийните обекти и съоръжения за своя сметка.

чек-икона Когато последните са изградени е необходимо да откриете партида в топлопреносното дружество и да поискате   включването на топлопровода и АС в редовна експлоатация.