Начини на отчитане

Реален месечен отчет

Вие имате монтирани топломери, разпределители и водомери с дистанционно отчитане. Топлинният счетоводител получава показанията за реално потребената от вас енергия и всеки месец вие заплащате нея.


Прогнозни количества

Топломерите, разпределителите и водомерите ви се отчитат веднъж годишно. Затова месечната ви сметка се определя на база прогнозни количества енергия, като определящо е потребеното от вас количество енергия, отчетено в последната изравнителна сметка. Прогнозното количество енергия се умножава по актуалната цена.

В зимните месеци получавате сметки за парно и топла вода, а извън отоплителния сезон – само за топла вода. След края на отоплителния сезон, когато се отчетат уредите, се вижда колко реално сте потребили. Разликата се отбелязва във вашата изравнителна сметка. Съответно вие може да имате да доплащате или да ви бъде възстановена сума за годината.


Равни месечни вноски

Месечните сметки се определят на база потребеното от вас количество енергия от миналата година (според последната ви изравнителна сметка), умножено по актуалната цена. Разликата е, че то се разпределя равномерно за всички месеци:

12 равни вноски
м. Август - изравнителна сметка

Разликата е сума за доплащане или за възстановяване. Ако има сума за доплащане, тя ще се добави към „равната вноска” за последния месец. Ако има сума за възстановяване, то ще се намали „равната вноска” за последният месец. Предимствата на този начин на плащане е лесното прогнозиране на месечните бюджети и равномерното разпределение на финансовата тежест през цялата година.