Декларация за достъпност

 

Раздел 1

Задължително съдържание

„Топлофикация София“ ЕАД се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://toplo.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

I. Статус на съответствие

Съответства частично на посочения стандарт поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) на сайта на „Топлофикация София“ ЕАД са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Приложение 1

Описание и посочване на несъответствието:    

Възможности за избор:

Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.

Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Неприложимо

Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично.

За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.

Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Неприложимо

Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично.

Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане.

Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Неприложимо

Не се използват функционалности, управлявани от движението на устройството или на потребителя.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици, с изключение на абревиатури със съответното пояснение на български и линкове, които препращат към външни сайтове.

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 24.04.2024 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  24.04.2024 г. 

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: 24.04.2024 г. 

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение и външна оценка извършена от трета страна.


Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт: За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следните адреси: y.georgieva@toplo.bg и info@toplo.bg.

Връзка към форма за заявление за обратна връзка:

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: Йоана Георгиева, Експерт, системно осигуряване ; +359 2 903 3084 ; е-mail: y.georgieva@toplo.bg.

Процедура по прилагане: 

На основание чл. 58г от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в „Топлофикация София“ ЕАД, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

1. Сигнали в „Топлофикация София“ ЕАД се подават по следния начин:

чек-икона Чрез формата за контакт в сайта на „Топлофикация София“ ЕАД: https://toplo.bg/contact-us и https://my.toplo.bg/accidentsandrepairs (след направена регистрация през „Моят портал“).
чек-икона Писмено в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД  на адрес ул. Ястребец 23 Б, жк."Борово" на хартиен носител.
чек-икона Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адрес ул. Ястребец 23 Б, жк."Борово".
чек-икона На информационния телефон на Toплофикация София ЕАД- 0700 11 111.
чек-икона По електронен път на info@toplo.bg.

2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на МЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на MЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София 1000.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Раздел 2

Препоръчително съдържание

„Топлофикация София“ ЕАД се стреми да поддържа toplo.bg максимално достъпен за всеки потребител. Функционалността и съдържанието на портала са създадени изцяло с фокус върху нуждите на потребителите ни. Целта е да предоставим достатъчно ясна, разбираема и полезна информация. 

Ако срещате затруднения докато работите със сайта toplo.bg или част от съдържанието му не е достъпно за Вас, свържете се с нас и опишете проблема. Потребителското мнение, препоръки и критики са от съществено значение, за да успеем заедно да изградим по-полезен и достъпен сайт.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение: 24.04.2024 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: 24.04.2024 г.