Често задавани въпроси


Защо трябва да заплащам сградна инсталация, като живея на последния етаж и нямам отоплителни тела?

Според Закона за енергетиката всички абонати, които живеят в топлофицирана сграда независимо на кой етаж живеят, участват при разпределението на енергията от сградната инсталация. Това е система от тръби, които преминават през сутерена, в стените или открито през общите коридори и през всички помещения в жилищата. Чрез тези тръби топлата вода достига до радиаторите и преминава през тях.

Вентилът на радиатора позволява да регулираме количеството топлина, което постъпва в помещението според желанието на обитателя. Не можем, обаче, индивидуално да регулираме онази топлина, която влиза в сградата и съответно в жилищата ни чрез сградната инсталация. Независимо дали искаме или не сградна инсталация ни топли и това може да се види от факта, че температурата в жилище, където всички радиатори са затворени е не по-ниска от 12ºС, дори и през най-студените дни.

За сравнение – в неотопляваните сгради водата в чешмите замръзва! Количеството топлината, която получаваме от сградната инсталация е почти постоянно и зависи от това каква е сградата, колко стара е самата вътрешно-отоплителна инсталация, дали е добре поддържана и изолирана. В по-малка степен влияние оказва и външната температура. Когато не пестим на всяка цена и се отоплява цялата сграда, топлината, отдадена от сградната инсталация е в границите на 15-20% от общата топлинна енергия постъпила в сградата. В повечето случаи сградите, където има много необитавани жилища или неотоплявани помещения, свалени или пломбирани радиатори, и неправомерно ползвана топлинна енергия от страна на обитател, този процент нараства до 50-60%, а в отделни случаи дори и повече.

Споразумението се сключва с клиента - собственик/титуляр на вещно право/ползвател, съгласно договор за наем или упълномощен от него представител, като упълномощаването задължително се удостоверява с пълномощно.

 Установена практика е изплащането на дълга да се разсрочи при първоначална вноска по него. Първа вноска да е минимум 30%, като остатъкът се разпределя на 6 (шест) равни месечни вноски. В условията за сключване на споразумение е необходимо, клиента собственик/титуляр на вещно право/ползвател, съгласно договор за наем да предостави съответния документ или ако е от упълномощен от него представител, задължително се удостоверява с пълномощно. При доказано тежко финансово и/или здравословно състояние на клиента, задължението се разсрочва на равни месечни вноски спрямо сегашните му доходи. Има възможността да се направи мобилно споразумение за улеснение на клиентите и първоначалната вноска да се плати по банков път. От датата на сключване на споразумението не се начислява лихва по дълга, при условие, че вноските се плащат в уговорените срокове. Текущите сметки се плащат успоредно с вноските по разсроченото задължение.

 С подписване на споразумението Вие заявявате желанието си да изплатите сметките си в съответствие с договорения погасителен план и ако го спазвате, „Топлофикация София” ЕАД няма да предприема допълнителни действия по събиране на дълга.

Предлаганите варианти на споразумения са изготвени от „Топлофикация София” ЕАД и са утвърдени съгласно решение № 331 на Столичния общински съвет по протокол № 42/27.06.2013 г.

За текущи задължения споразумение може да се сключи всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. в:

Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД на адрес: кв. „Борово”, ул. „Ястребец” № 23Б;

ЦОК „4 км” на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 28Б;

ЦОКМладост” на адрес: жк. „Младост-3”, бл. 310, вх. Г;

ЦОК „Дондуков” на адрес: бул. „Княз Александър Дондуков” № 56;

ЦОК „Скобелев” на адрес:  бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11;

ЦОКЛюлин” на адрес:  жк. „Люлин-10”, трафопост до бл. 101.


Мобилно споразумение – за целта е необходимо клентът да се свърже със служител на дружеството на тел. 02/902 49 41, да уговори условията на споразумението и да посочи адрес на който да го посети наш служител.

 За задължения по съдебно производство (независимо на какъв етап е) споразумения се сключват в Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД на адрес: кв. „Борово”, ул. „Ястребец” 23Б (вход от към ул. „Природа” 2), Дирекция „Правна” всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Своевременната смяна на партидата е необходима на новия собственик, за да защити по-добре правата си като потребител на топлинна енергия за новозакупения имот. Ако партидата не е на негово име, той не би могъл да подава жалби, рекламации, заявления и други във връзка с ползването на топлинната енергия в имота.

Според чл.12 от „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в гр.София”, публикувани в Интернет страницата на дружеството, новият собственик е задължен в 30 –дневен срок да уведоми дружеството за настъпилата промяна на собствеността. За тази цел новият собственик трябва да представи молба по образец /документът може да бъде изтеглен от Интернет страницата на дружеството/, копие от нотариалния акт /или удостоверението за наследници/ и нотариално заверен споразумителен протокол между стария и новия собственик, който задължава един от двамата с плащането на годишната изравнителна сметка.

На името на кого може да се открие партида?

Според чл. 64, ал. 1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в гр. София”, клиент може да бъде и друго лице – ползвател на имота, различно от собственика на имота, при условие че последният е представил писмено съгласие в нотариално заверена форма за това.

Сградната инсталация представлява система от тръби, които преминават през цялата сграда, както и през всички помещения на жилищата в нея. Самите тръби излъчват топлина, тъй като по тях тече топла вода. Дори и да сте се отказали от това да ползвате парно и радиаторите ви да са демонтирани, според Закона за енергетиката всички абонати, живеещи в топлофицирана сграда, независимо на кой етаж, участват при разпределението на енергията от сградната инсталация.

За по-голяма прозрачност, стриктен контрол върху работата на дружеството упражняват Столична община, Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно регулиране, Сметна палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Национална агенция за приходите.

Ползването на парно и топла вода не е индивидуална услуга, а се избира от цялата сграда. Според действащото законодателство не можете да се откажете индивидуално от нея. Единствено ако Общото събрание на сградата реши, могат да се откажат от услугите на дружеството. Ако жилището е необитаемо или не се ползва парно, вентилите се затварят и тогава клиентите плащат само тяхната част от енергията за сградна инсталация.

Системата от тръби е обща част по смисъла на Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и Закона за енергетиката. Всички собственици се считат за потребители, като това означава, че системата от тръби за отопление и водоснабдяване не е собственост на „Топлофикация София” ЕАД.

В определението, посочено в Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, щранг-лирата спада към групата на т. нар. “отоплителни тела”, към която са включени също и глидерни, плоски и конвекторни отоплителни тела.

Количеството топлинна енергия зависи от следните фактори:
– наличието на изолация на сградната инсталация;
– характера на потребление;
– работата на рециркулационната помпа.

(При циркулацията на горещата вода, тя отдава топлина в сградата, която трябва да се компенсира до постигане на 55 ℃, в резултат на това загряването на водата не е еднакво за различните сгради.)

Към момента в България централното отопление е най-екологично чистият и комфортен начин за отопление. Клиентите, които ползват тази услуга, имат единственото задължение да регулират температурата в помещенията чрез термостатичните вентили. По този начин се управлява и размера на месечните сметки.