Безкасово плащане1. С платежно нареждане в удобен за Вас банков салон.

2. На банкомат на територията на страната.

3. Чрез разплащателна сметка в банки :

Уважаеми клиенти,
“Топлофикация София“ ЕАД Ви уведомява за следните промени във Вашите данни считано от 01.04.2020 г. , във връзка с актуализиране база данни на Дружеството:

attention
Вашият номер на текущия платец се заменя с
Договорна сметка;


attention
Вашият номер на текущия абонатен номер се заменя с
Инсталация;


attention
Вашият номер на текущия платец Ш000000 се заменя с
Договорна сметка;

При плащане по банков път на задължения към „Топлофикация София“ ЕАД, основанието за превода трябва да съдържа правилно изписани реквизити. Задължително е, в поле „Основание“ на банковото платежното нареждане, да посочите един от описаните по-долу реквизити с цел бързото и коректно отразяване на Вашето плащане.

1. В случай, че искате да заплатите всички задължения по една Договорна сметка е достатъчно да изпишете само нея, като отпред посочите „ДС“
- изписва се ДС /персоналния Ви номер на договорна сметка/ без интервал.

2. В случай, че искате да заплатите конкретни задължения за даден имот, следва да посочите номера на Инсталация, като отпред посочите „И“
- изписва се И /персоналния Ви номер на инсталация/ без интервал.

3. В случай, че искате да заплатите конкретни фактури, следва да посочите номерата на фактурите, като отпред посочите „Ф“
- изписва се Ф /номер на фактурата, по която желаете да платите/ без интервал.

4. В случай, че искате да извършите плащане по съдебни производства, следва да посочите ID номер и/или номер на гражданско дело. В противен случай всички плащания се отнасят към текущите задължения.

Също така, Вашите задължения могат да бъдат заплатени на:

При желание да получавате електронна фактура, моля заявете такава онлайн на e-factura@toplo.bg, в Центровете ни за обслужване на клиенти или в деловодството на дружеството- кв. Борово, ул. „Ястребец“ 23.

За справки или допълнителни въпроси може да се свържете с нас на информационния телефон 0700 111 11, както и да използвате дигиталните канали за комуникация и информация: info@toplo.bg и www.facebook.com/www.toplo.bg
ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN: BG 48SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMBBGSF

“БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” /ББР/
/новооткрита сметка/
IBAN: BG90NASB96201010837701

BIC: NASBBGSF

attention
ВНИМАНИЕ! В платежно нареждане вписвайте номер на инсталацията!


За съдебни плащания

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
IBAN: BG67CECB 9790 1041 4064 00
BIC: CECBBGSF

attention
ВНИМАНИЕ! В платежно нареждане следва да посочите ID номер и/или номер на гражданско дело. В противен случай всички плащания се отнасят към текущите задължения.


За плащане в евро

IBAN: BG57SOMB91301411253301
BIC: SOMBBGSF