В изпълнение на дейностите по опазване на околната среда „Топлофикация София” ЕАД осъществява управление по опазването на околната среда чрез: Спазване на условията посочени в издадените от Министерство на околната среда и водите комплексни разрешителни за ТЕЦ "София Изток"; ОЦ "Люлин" ОЦ "Земляне" и ТЕЦ ”София” , засягащи всички компоненти по опазване на околната среда (въздух, вода и почва); Изпълнение на отделни Програми за управление на дейностите по отпадъците; Системен контрол върху горивния процес и спазване на режимните карти на котлоагрегатите за опазване на качеството на въздуха. Мониторинг на емисиите на вредни вещества, изхвърляни с отпадъчните димните газове, посредством въведените автоматични системи за собствени непрекъснати измервания, които дават възможност и за оперативна намеса с избор на оптимален режим на работа на котлоагрегатите. Периодични контролни проверки от Районната инспекция за опазване на околната среда и водите - София и Изпълнителната агенция по околна среда за съдържание на вредни емисии в димните газове;

Подобряване на екологичното състояние на обектите на „Топлофикация София“ ЕАД. При всяка модернизация и реконструкция се подобряват горивните системи, включително и чрез внедряване на ниско емисионни горивни уредби за намаляване на количествата изхвърляни в атмосферата азотни оксиди;

Упражняване на системен контрол върху качеството на отпадните води и експлоатацията на пречиствателните съоръжения в топлофикационните райони по отношение опазването на водите;

Изпълнението на Програмите за управление на дейностите по отпадъците, което гарантира опазването на почвата ;

Обособени площадки за временно съхранение на видовете отпадъци (опасни, производствени, строителни и битови), които се поддържат и експлоатират съгласно ПМС № 53 (ДВ, бр. 29/1999 г.). Води се и постоянен отчет за отпадъците по реда определен с Наредба 9 на Министерство на околната среда и водите (ДВ, бр.95/2004 г.);

Изпълнение на изискванията на ISO 14001съгласно издадения сертификат на Топлофикация София” ЕАД и проведения сертификационен одит от Бюро Веритас за съответствие на осъществяваната дейност.Изпълнение на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“