Промяна на титуляр

Стопански клиенти

Защо е важно информацията да е актуална

Актуализирането на тази информация е важно, за да може титулярят на партидата 

чек-икона  да използва всички полагащи му се права

чек-икона  да има яснота за дължими суми по текущи или натрупани сметки

Ако партидата не е на негово име, той не би могъл да подава жалби, рекламации, заявления и други във връзка с ползването на топлинната енергия в имота. По този начин се гарантира качествен и навременен контакт с компанията.


При отдаване под наем

При отдаване под наем, промяна на титуляр се извършва със заявление, приложени копия на договор за наем, Нотариален акт на имота и писмено съгласие в нотариално заверена форма от собственика. Наемателят може да получава и заплаща фактури. Той получава договорна сметка, а заплатените суми може да отчете като собствен разход. Наемателят носи официално отговорност за заплащането на сметките в периода на договора и има право да сключва споразумения за разсрочено плащане.


При продажба/промяна на собственост

Може да подадете заявление за промяна на партида в Центровете за обслужване на клиенти на “Топлофикация София” ЕАД . Задължително е да докажете собственост, като представите оригинал или нотариално заверено копие от документ за собственост или вещно право на ползване. Необходим е и нотариално заверен споразумителен протокол между двете страни с междинно засичане на уредите от страна на топлинния счетоводител. Заявлението следва да се подаде в 30-дневен срок от промяната на собствеността. В случаите, в които клиентът не е спазил 30-дневния срок от Общите условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София, е необходимо попълване на декларация за извършени или неизвършени от клиента плащания на суми за периода от датата на придобиване и/или ползване на имота. Това се налага с цел коректно изготвяне на бъдещи изравнителни сметки.


При смърт на титуляр

Наследниците или лицето, придобило жилището по силата на договор за гледане и издръжка или по дарение, в 30-дневен срок следва да подадат заявление за промяна на титуляря на партидата. Следва да бъдат представени документи, удостоверяващи собствеността.

Защо е важно информацията да е актуална

Актуализирането на тази информация е важно, за да може титулярят на партидата 

чек-икона  да използва всички полагащи му се права

чек-икона  да има яснота за дължими суми по текущи или натрупани сметки

Ако партидата не е на негово име, той не би могъл да подава жалби, рекламации, заявления и други във връзка с ползването на топлинната енергия в имота. По този начин се гарантира качествен и навременен контакт с компанията.


При отдаване под наем

При отдаване под наем, промяна на титуляр се извършва със заявление, приложени копия на договор за наем, Нотариален акт на имота и писмено съгласие от собственика. Наемателят може да получава и заплаща фактури. Той получава договорна сметка, а заплатените суми може да отчете като собствен разход. Наемателят носи официално отговорност за заплащането на сметките в периода на договора и има право да сключва споразумения за разсрочено плащане.


При продажба/промяна на собственост

Може да подадете заявление за промяна на партида в Центровете за обслужване на клиенти на “Топлофикация София” ЕАД . Задължително е да докажете собственост, като представите оригинал или нотариално заверено копие от документ за собственост или вещно право на ползване. Необходим е и нотариално заверен споразумителен протокол между двете страни с междинно засичане на уредите от страна на топлинния счетоводител. Заявлението следва да се подаде в 30-дневен срок от промяната на собствеността. В случаите, в които клиентът не е спазил 30-дневния срок от Общите условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София, е необходимо попълване на декларация за извършени или неизвършени от клиента плащания на суми за периода от датата на придобиване и/или ползване на имота. Това се налага с цел коректно изготвяне на бъдещи изравнителни сметки.


При смърт на титуляр

Наследниците или лицето, придобило жилището по силата на договор за гледане и издръжка или по дарение, в 30-дневен срок следва да подадат заявление за промяна на титуляря на партидата. Следва да бъдат представени документи, удостоверяващи собствеността.