ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ПО ОБЩА ФАКТУРА
     „Топлофикация София” ЕАД предлага няколко възможности за възстановяване на суми от годишно изравнение.

Сумите се възстановяват само на титуляра на партидата или на лице, представило пълномощно за получаване на суми, срещу документ за самоличност, при липса на просрочени задължения.

Потребителите, желаещи да получат парите си по банков път, следва да подадат заявление на и-мейл адрес: info@toplo.bg или в центровете за обслужване на клиенти, както и чрез заявена електронна услуга „Заявление за възстановяване на суми“, през профила на клиент, използващ Моят портал.    

Заявленията могат да бъдат изпратени и по пощата или подадени в центровете за обслужване на клиенти. Дружеството предлага и още една възможност – сумите да бъдат оставени за покриване на бъдещи сметки за топлинна енергия до изчерпването им. Потребители, които предпочитат да получат сумите в брой, могат да го направят в центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД.

Напомняме на потребителите, че съгласно нормативните разпоредби възражения по изравнителните сметки могат да бъдат подавани до 31.08.2024 г. След тази дата няма да има възможност за корекции на изравнителните сметки.