Позиция на Топлофикация София

30 Август 2022

„Топлофикация София“ ЕАД ще извърши корекция на данъчната ставка, съгласно получените днес допълнителни указания и становище от Министерството на финансите.

·         Корекциите ще се отнасят само за изравняването между прогнозно начислена енергия през отчетния период и реално потребената, отразено във фактури след  9 юли 2022 г.

o   При доплащане над прогнозното потреблението ще се прилага ставка  9% ДДС

o   За сумите за възстановяване ще се прилага ставка от 20% ДДС

·         За незаплатените фактури за прогнозно начислена енергия издадени преди 9 юли 2022 г. ще продължи да се прилага ставка от 20 % ДДС.

·         Всички дължими суми вследствие корекциите ще бъдат отразени и възстановени по партидите на абонатите.

·         В зависимост от избрания метод на плащане, сумите ще бъдат приспаднати от следваща дължима фактура или възстановени на каса.

Допълнителна информация и указания ще бъдат публикувани на сайта на „Топлофикация София“ ЕАД в следващите дни.