СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

14 Март 2023

„Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 13 от Протокол № 9/09.03.2023 г., обявява търг за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.206.106.1.119 – за търговска дейност.

 1. Местонахождение : гр. София, район „Красно село“, кв. Борово, бл. 223А, вх. А, ет. 1;

      2. Състояние: по предназначение;

3. Площ: 63,59 кв.м;

Начална месечна наемна цена:

     700 лв./месец (седемстотин лв./месец) без ДДС.;

Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

      Срок за отдаване под наем:

      35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  тръжна документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23 Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 15.02.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

 За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

 Краен срок и място за приемане на предложенията:

 до 17:00 ч. на 31.03.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23 Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

 Депозит за участие в търга:

70,00 лв. (седемдесет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 31.03.2023 г. след заявка на  тел. 02/ 9033220

 Разглеждане и оценяване на предложенията: на 03.04.2023 г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23 Б.

     Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на дружеството www.toplo.bg