СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

14 Март 2023

„Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 7 от Протокол № 9/09.03.2023 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

Част от северен технологичен комин 120 м., от кота +74,11 до кота +77,00 за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронно-съобщителни услуги.

 1. Местонахождение: гр. София, район Искър, ул. „Димитър Пешев” № 6, на територията на ТР „София Изток”;

      2. Състояние: задоволително;

      3. Площ: 30 кв.м.

Начална месечна наемна цена:

1400,00 лв./месец (хиляда и четиристотин лв./месец) без ДДС;

Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:

      35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23 Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 28.03.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

 За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:

до 17:00 ч. на 28.03.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23 Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

 Депозит за участие в конкурса:

140,00 лв. (сто и четиридесет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 28.03.2023 г. след заявка на  тел. 0883369520

 Разглеждане и оценяване на предложенията: на 30.03.2023 г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23 Б.

      Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на дружеството www.toplo.bg