Актуализирана сравнителна информация за произведената топлинна енергия за м. август

18 Септември 2023

Съгласно препоръка на КЕВР от 17.12.2020 г. за ежемесечно информиране на клиентите за размера на произведената и подадена топлинна енергия предоставяме актуална сравнителна информация за месец август 2023 г.

Информирането на потребителите, които са избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се изготвят на база прогнозни данни се извършва с цел предоставяне на възможност за контролиране на потреблението и планиране на разходите. Данните ще бъдат предоставяни ежемесечно.

Напомняме, че всеки потребител може да намери подробна информация за общата подадена топлоенергия до абонатната станция, отчетената средномесечна температура и денградусите на 2-ра страница в съобщението към месечната фактура. В данните и поясненията за изготвянето на фактурата са посочени и съответните показатели за предходния отоплителен сезон.