СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

04 Май 2022

„Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 12 от Протокол № 19/14.04.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

30 кв.м площ от северен технологичен комин за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронно-съобщителни услуги, на територията на ТР „София Изток”

1. Местонахождение: гр. София, район Искър, ул. „Димитър Пешев6, на територията на ТР „София Изток“, в имот с идентификатор 68134.1506.143;

2. Състояние: задоволително;

      3. Обща площ: 30,00 кв.м.

Начална месечна наемна цена:

3000,00 лв./месец (три хиляди лв./месец) без ДДС;

Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

      Срок за отдаване под наем:

      35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23 Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 17.05.2022 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

 За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:

до 17:00 ч. на 17.05.2022 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23 Б, информационен блок, гише № 1 и /или 2.

 

Гаранционната вноска за участие в конкурса (депозит):

45,00 лв. (четиридесет и пет лева), която трябва да бъде представена под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 17.05.2022 г. след заявка на  тел. 02/9057221

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 19.05.2022г. в 11:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23 Б.