ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.
За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Кратко описание на длъжността:
Извършва предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и преди извършване на разход, които имат пряко финансово изражение по смисъл на ЗФУКПС и съгласно Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в „Топлофикация София“ ЕАД.

Функции и задължения включват:
1. Осъществяване на контрол преди извършването на разходи чрез проверка на съответствието им със ЗФУКПС, приложимото законодателство и вътрешните нормативни актове.

2. Осъществяване на контрол преди поемане на задължение чрез проверка на документите и приложенията към тях, свързани с предстоящото решение, с цел изразяване на мнение относно съответствието на предлаганото решение със всички приложими изисквания на законодателството и вътрешните нормативни актове.

3. Писмено изразява професионално мнение относно решенията/действията свързани с:
• процедури по възлагане на обществени поръчки;
• процедури по поемане на задължение и извършване на разход в обхвата на чл.20 ал.4 от ЗОП;
• процедури по поемане на задължение и извършване на разход извън приложното поле на ЗОП;
• извършване на плащания по договори/ доклади;
• процедури за отдаване под наем и продажба на имущество;
• процедури за изкупуване на енергийни обекти – присъединителен топлопровод, съоръженията към него и абонатни станции.


Местоположение на работното място и работно време:
• 8 часов работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.
• гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б.

Изисквания за длъжността:
• Висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
• Компютърна грамотност;
• Трудов опит по специалността.

Личностни изисквания:
• Организационни умения;
• Комуникативност;
• Дисциплинираност;
• Отговорност и организираност;
• Екипност;
• Прецизност и аналитично мислене;
• Ориентираност към срокове и резултати.

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
• Закона за счетоводството;
• Закона за данък върху добавената стойност;
• Закона за обществените поръчки;
• Закона за задълженията и договорите;
• Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
• Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.


Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София“ ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV, с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 02.10.2023 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB