СПЕЦИАЛИСТ, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

"Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.
За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА“

Описание на длъжността:
Приема на място клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД, дава точна и изчерпателна информация по поставени въпроси, материално-отговорна дейност по извършване и документиране на парични операции и осъществява телефонни разговори с битови длъжници на Дружеството.
Задълженията и отговорностите включват:
1.Дава достоверна и точна информация на клиентите за:
- дължими суми, място и срок на плащане;
- цени, работни дни за периода, измерено количество топлинна енергия по топломер, пълен отопляем обем, брой клиенти, разход на топла вода по водомер и други данни, формиращи начислената сума;
- начин и място за откриване и закриване на партида, узаконяване на водомери, проверка и ремонт на водомери и топломери;
- въпроси, свързани с дяловото разпределение;
- основните нормативни документи, на основание на които се формират сметките за топлинна енергия;
- графици за прекъсване на топлоподаването поради профилактика или ремонт.
2.Предоставя формуляри и приема заявления за откриване и закриване на партида, заявления за промяна размера на равните месечни вноски, заявления за промяна прогнозното потребление на клиентите, обслужвани от ФДР „Топлофикация София” ЕАД;
3.Приема и регистрира сигнали за аварии и проблеми с топлоснабдяването и известява съответните служби за тях;
4.Изготвя документи за възстановяване на суми/връща суми от рекламации и изравнителни сметки;
5.Сключва споразумения за разсрочено изплащане на просрочени задължения на клиенти;
6.Извършва касови операции по приемане, съхраняване и предаване на парични средства;
7.Инкасира суми за топлинна енергия, дялово разпределение, съдебни вземания и за предоставени услуги по утвърден ценоразпис на битови и стопански клиенти;
8.Работи със специализиран софтуер и с технически средства за обслужване на клиенти - касов апарат с фискална памет, ПОС терминал за разплащане с дебитни и кредитни карти, устройство за разпознаване на фалшиви банкноти, принтер, телефон и др.;
9.Води касови книги – на фискален принтер, на касов апарат, на Центъра за обслужване на клиенти и лична касова книга – по форма и ред, установени с нормативните актове;
10.Подготвя вносни документи за банката и документи за осчетоводяване по инструкция за документооборота и инкасирането на дължими суми в центровете за обслужване на клиенти и предаването им като ценни пратки;
11.Осъществява връзка по телефона с битови длъжници на Дружеството с цел изясняване на причините за просрочие на плащанията, да се предостави информация и уговорят сроковете и размера на плащанията, които ще направи клиентът, за да погаси задълженията си;
12.Администрира получената информация в базата данни и регистрира контакт за резултата от разговора с клиента;
13.Спазва утвърдени стандарти за качество и клиентско ориентирано обслужване според политиката на Дружеството;
14.Избира правилния подход към всеки клиент, спазва етичните норми за водене на диалог с клиентите, внимателно ги изслушва и се стреми да запази престижа на Дружеството;
15.При необходимост отнася възникнал проблем по компетентност към други отдели или насочва клиентите към съответната фирма за дялово разпределение.

Местоположение на работното място :
• гр. София, Центрове за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД

Изисквания за длъжността:
• Средно или висше образование с предимство;
• Компютърна грамотност;
• Работа със SAP с предимство.
Трудов опит:
• Минимум една година опит на сходна длъжност или опит в банковия сектор.


Личностни изисквания:
• Отлични комуникативни умения и ясна дикция;
• Точност, прецизност и акуратност;
• Емоционална стабилност;
• Добра писмена и речева култура на български език;
• Умение за работа с клиенти – убеждаване и водене на преговори;
• Умение за работа в екип;
• Отговорност и самоконтрол.

Ние предлагаме:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне;
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.;
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус;
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост;
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие;
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа;
• Специализирани обучения за развитие на уменията;
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция;
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж;
• Карта Мultisport на преференциална цена.


Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София“ ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV /Европейски формат/, с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 19.12.2023 г.         


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB