РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДЕН"/ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.

За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:
РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДЕН"/ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Кратко описание на длъжността: Планиране, организиране и контролиране на цялостната финансово-счетоводна дейност; осигуряване актуално и вярно отчитане на паричните средства, стоково-материалните ценности и основни средства, осигуряване на вярна и актуална счетоводна отчетност на основата на първичната документация, в съответствие със законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността.

Структурна единица, в която се намира позицията: отдел „Счетоводен”, дирекция „Икономическа политика” към ресор „Икономическа дейност“.

Функции и задължения на длъжността:
• Планиране, организиране и контролиране на цялостната финансово-счетоводна дейност.
• Осигуряване актуално и вярно отчитане на паричните средства, стоково-материалните ценности и основни средства, осигуряване на вярна и актуална счетоводна отчетност на основата на първичната документация, в съответствие със законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността. Разработва и предлага на ръководството на дружеството счетоводната политика и формата на счетоводството, в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, МСС, данъчното и осигурителното законодателство и приложимите разпоредби в Република България.
• Организира счетоводната отчетност на дружеството по структури и дейности, изготвя годишния финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток и съответните пояснителни бележки.
• Организира и контролира регистрирането на счетоводните операции и изготвянето на надлежните счетоводни регистри.
• Отговаря за достоверното счетоводно отразяване на резултатите от всички дейности на дружеството, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, МСС, данъчното и осигурителното законодателство и приложимите разпоредби.
• Осъществява методическо ръководство и координира прилагането на счетоводната политика, съобразно действащите законодателни разпоредби.
• Анализира резултатите от счетоводните операции и записвания и организира инвентаризирането на всички разчетни сметки.
• Планира, организира и контролира процеса на годишната инвентаризация на дружеството.
• Осигурява и контролира пълното и вярно отчитане на паричните средства и своевременно отразява движението им в счетоводните документи.
• Участва в организирането и провеждането на процедури по бракуване на ДМА и стопански инвентар и изготвя прилежащите към това участие документи.
• Участва в организирането и провеждането на инвентаризацията на ДМА и стопански инвентар и изготвя прилежащите към това участие документи.
• Контролира поемането на ангажименти и извършването на разходи съгласно Бизнес плана, Инвестиционната и Ремонтната програма на дружеството.
• Ежедневно проверява отчета за извършените касови операции.
• Проверява и подписва банкови и касови документи, счетоводни отчети и др., съгласно изискванията на Закона за ФУКПС.
• Подпомага дейността на външни контролни органи при назначени проверки, при регулаторни ревизии и одити, съобразно изисканите срокове.
• Своевременно информира Директор дирекция „Икономическа политика” за открити грешки в документацията, която обработва и регистрира.
• Организира и контролира съхранението на финансово-счетоводните документи по реда, предвиден в Закона за Националния Архивен Фонд и съгласно законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността.
• Подписва счетоводни отчети в качеството си на „Съставител”.
• Ползва и изисква служебна информация от останалите структурни единици на дружеството, касаеща изпълнението на преките служебни задължения.

Изисквания за длъжността:
• Придобита задължителна минимална степен на завършено образование „Магистър“ и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
- Висше счетоводно-икономическо образование и две години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
- Друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
• Умения за работа със SAP ERP;
• Компютърна грамотност – MS Office, Internet, счетоводен софтуер;
• Умение за водене на бизнес кореспонденция.

Личностни качества и умения:
• Ръководни и организационни умения;
• Умение за работа самостоятелно и в екип;
• Комуникативност;
• Прецизност и аналитично мислене;
• Инициативност;
• Ориентираност към срокове и резултати;
• Отговорност и организираност.

Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

Местоположение на работното място:
• ж.к. Борово, ул. „Ястребец“ № 23 Б

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV, с посочени актуални данни за обратна връзка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„Топлофикация София“ ЕАД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Топлофикация София“ ЕАД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Топлофикация София“ ЕАД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Топлофикация София“ ЕАД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПРОЯВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB