ИКОНОМИСТ

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.


Ако желаете да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:


ИКОНОМИСТ

1. Кратко описание на длъжността:
Изпълнителска дейност по разработване на планове, прогнози и анализи за финансово-икономическото състояние на Дружеството и изготвяне на прилежащата за това информация. Обработка на данни и информация, необходими за изготвянето на предложения за цени на електрическа и топлинна енергия при извършването на регулаторни прегледи.

2. Структурна единица, в която се намира позицията:
• отдел "Планиране и анализи" , дирекция „Икономическа политика”, ресор „Икономическа дейност“.

3. Функции и задължения на длъжността:
• Участва в изготвяне на бизнес плановете на Дружеството. Подготвя анализи за финансовото състояние на Дружеството до нивото си на компетентност и съгласно възложените от прекия ръководител задачи.
• Участва в изготвянето и анализира изготвените месечни производствени справки от топлофикационните райони и информацията за фактурираната електрическа и топлинна енергия.
• Изготвя и предоставя на прекия ръководител за съгласуване месечни и периодични отчети по основните технико-икономически показатели на Дружеството, приходи от електрическата и топлинна енергия в установените срокове.
• Обработва данни и информация, необходими за изготвянето на анализи, прогнози и предложения за цени на електрическа и топлинна енергия при извършването на регулаторни прегледи.
• Участва в процеса по изготвяне на Годишния доклад за дейността на дружеството и други справки и информация във връзка с годишното финансово приключване.
• Участва в изготвянето на периодични отчети на бизнес плана и отчети за финансово-икономическото състояние на дружеството в съответствие с нормативните изисквания.

4. Изисквания за длъжността:
• Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
• Добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power point, Outlook) Internet; работа с програмни продукти, свързани със спецификата на дейността (опитът за работа със SAP ERP е предимство);
• Основни познания по счетоводство;
• Умение за изготвяне на аналитичен текст и формулиране на изводи на база финансово-икономически данни;
• Умение за изготвяне на официална кореспонденция.

*За предимство ще се счита:
- Познаването на нормативните и административните актове и документите, касаещи дейността на Дружеството;
- Познаването на нормативната уредба, свързана с лицензионната дейност на дружеството (Наредба №5 и Наредба №1 на КЕВР за регулиране цените на топлинната и електрическата енергия; Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и др.)
- Задълбочени познания в нормативната уредба, свързана с енергетиката.

5. Личностни качества и умения:
• Отлични писмени и комуникативни умения;
• Умение за работа самостоятелно и в екип;
• Аналитичност и прецизност;
• Ориентираност към срокове и резултати;
• Отговорност и организираност;
• Умения за работа в динамично променящи се условия;
• Лоялност.

6. Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.


7. Местоположение на работното място:
• ж. к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 03.10.2023 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB