ЕКСПЕРТ АНАЛИЗИ И СТАТИСТИКА/ЮРИСКОНСУЛТ (по заместване)

       „Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством  1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.

        Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за  дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.

        За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:  

       ЕКСПЕРТ АНАЛИЗИ И СТАТИСТИКА/ЮРИСКОНСУЛТ (по заместване)

       Кратко описание на длъжността:

        Анализ, статистика и оценка на работата на структурните звена в дирекция „Правна“, както и предоставяне на мотивирани предложения за повишаване качеството и ефективността им.

        Функции и задължения на длъжността:

1. Цялостен преглед, анализ, оформяне на статистика и оценка на работата на всички структурни звена в дирекцията,  която оценка да служи като допълнителен обективен критерии за разпределяне на допълнителното материално стимулиране на служителите в дирекция „Правна“, съобразно утвърдените вътрешни правила;

2. Цялостен анализ и статистика на процесите по събиране на вземания от функционално натоварените за това отдели в дирекцията – проследяване на подлежащите за събиране вземания, съдебно предявяване, съдебна защита  и последващо събиране в хода на изпълнителното производство, включително изготвяне на доклади до ръководството със съответната информация;

3. Проследяване на събраните вземания чрез различни форми на споразумения, към които има отношение дирекция „Правна“;

4. Анализ на доклади и справките към тях за ръководителя на отдел „Съдебно изпълнение“, относно обработените съдебни решения и събрани вземания;

5. Изготвяне на мотивирани препоръки със задължителен характер за ръководителите на отдели в дирекция „Правна“, относно оптимизацията на процеса по събиране на вземания с цел подобряване ефективността и качеството на тази дейност;

6. Анализ на организацията и управлението на работа в отделите на дирекция „Правна“, разпределението на задачи, тяхното изпълнение и отчитане, както и натовареността на служителите; 

7. Дава препоръки със задължителен характер относно поддържането на архивите в направление „Архив“ в дирекция „Правна“ и регистъра на всички текущи съдебни дела на дружеството, поддържан от направление „Деловодство“ в дирекция „Правна“;

8. Цялостен анализ и статистика на дейността на отдел „Правно обслужване“, и препоръки със задължителен характер за повишаване на ефективността на работата на отдела;

9. Оформя доклади с констативна част и задължителни препоръки за ръководителите на отдели със съответен срок на изпълнение, които се предоставят на Директор на дирекция „Правна“;

         Изисквания за длъжността:

- висше образование, специалност “Право”;

- придобита юридическа правоспособност;

- компютърна грамотност - Word, Excel, Internet; работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи;

- ползване на английски език, позволяващ свободна комуникация;

- познания на правната уредба на трудовите и осигурителните отношения, гражданско, финансово, данъчно, наказателно и административно право, както и в нормативната уредба, свързана с енергетиката.

         Личностни качества и умения:

- Комуникативност;

- Умение за работа самостоятелно и в екип;

- Аналитичност и прецизност;

- Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;

- Ориентираност към срокове и резултати;

- Отговорност и организираност.

          Ние предлагаме:

- Брутно месечно възнаграждение, включващо:

       - основна заплата

       - допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит

       - допълнително плащане  за социално подпомагане

- Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.

- Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.

- Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.

- Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.

- Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.

- Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.

- Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.

- Служебен паркинг.

- Специализирани обучения за развитие на уменията.

- Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.

- Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.

- Карта Мultisport на преференциална цена.

  Местоположение на работното място:

- кв. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка. 

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 19.10.2023 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB